Dzisiaj jest Wtorek, 28 Czerwca 2022 r.

Gmina Gietrzwałd

Przyroda

Historia

Zobacz także

Strona g????wna

Gmina Gietrzwa??d le??y na terenie wojew??dztwa warmi??sko-mazurskiego. Po??o??ona jest niezwykle malowniczo w??r??d 14 jezior, pi?knych p??l uprawnych oraz las??w. Teren gminy obejmuje zar??wno historyczn? Warmi? jak i Mazury, kt??rych naturaln? granic? jest rzeka Pas???ka. Kusi malowniczym krajobrazem oraz urokliwym ??rodowiskiem naturalnym, kt??re wchodzi w sk??ad obszaru Zielonych Pluc Polski. Czyste powietrze stwarza ?wietne warunki przyrodolecznicze. Teren bogaty jest r??wnie?? w rzadko spotykane okazy fauny i flory. Gmina znajduje si? w centralnej cz???ci Pojezierza Olszty??skiego i cechuje j? r??norodno???  form terenu z du??? ilo?ci? las??w ?? ponad 49% powierzchni. Lasy gminy s? pozosta??o??ci? historycznej puszczy galindzkiej, charakteryzuj? si? wielopi?trowo??ci? oraz r????norodno??ci? drzewostanu. Najwi?ksz? rzek? przep??ywaj?c? przez teren gminy jest Pas?ka, na kt??rej znajduje si? rezerwat bobr??w. Gmina Gietrzwa??d le??y przy Drodze Tysi?ca Jezior P????nocy, czyli krajowej drodze nr  16. Drugim ???cznikiem gminy z krajem i ??wiatem jest powsta??a w latach 1871 ?? 1873 linia kolejowa. Wybudowano j?, jako cz??? Pruskiej Kolei Wschodniej i by??a lini? r??wnoleg??? do szlaku Berlin - Kr??lewiec. Przede wszystkim jednak nale??y podkre??li?, ??e  Gmina Gietrzwa??d jest znana na ca??ym ??wiecie dzi?ki Objawieniom Maryjnym z 1877r. Matka Bo??a ukazala si? w??wczas kilkakrotnie dw??m dziewczynkom. 100 lat po tych wydarzeniach Stolica Apostolska uzna??a prawdziwo??? objawie?? za?? Gietrzwa??d sta?? si? miejscowo??ci? pielgrzymkow? i punktem na szlaku odwiedzaj?cych miejsca kultu Matki Bo??ej. Rocznie przybywa tu blisko 1 mln pielgrzym??w i turyst??w.